Gdzie i kiedy?  


Cena
 • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

 • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program: Zmiany CIT - 2023 r. Jak co roku Ministerstwo Finansów planuje kolejny pakiet zmian dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zmiany te będą dotyczyć zarówno podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych jak i CIT-em Estońskim. Jest to szereg większych i mniejszych zmian, które dotyczą różnych aspektów działalności podatników CIT. Szkolenie dedykowane jest kompleksowemu omówieniu zmian w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2023 r. Program szkolenia obejmuje w szczególności:
 • Odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
 • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”
 • Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych
 • Zmiana przepisów w zakresie CIT Estońskiego
 • Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)
 • Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
 • Uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła
 • Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 • Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • Zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
 • Zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej
 • Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi”
 • Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika
 • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy
 • Zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji


W trakcie szkolenia zostaną również omówione pozostałe zmiany, tj.: 
 • Zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami
 • Uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)
 • Zmiany porządkujące przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek
 • Zmiany w zakresie sporządzania przez administrację podatkową zeznania podatkowego o możliwość udostępnienia także nowej informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ) w usłudze Twój e-PIT
 • Zmiana polegająca na rozszerzeniu uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty
 • Zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego
 • Zmiana przepisów zmierzająca do digitalizacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych
 • Upływ obowiązywania przepisu dot. darowizn w związku z konfliktem na Ukrainie
 • Zwolnienie od podatku dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych
 • Wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych


Szkolenie poprowadzi:
 • Marcin Szymocha- doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.

Czytaj również

Formularz szkoleniowy