Wypełnij i prześlij poniższy formularz.

Zapisz się na szkolenie

Temat szkolenia
*
Miasto
Termin
*
Cena netto za osobę
*
Koszt całkowity netto
*

Dane firmy / płatnika do faktury

Nazwa firmy / osoby prywatnej
*
Adres
NIP
*

Uczestnik szkolenia - 1

Imię i nazwisko:
*
Stanowisko:
Email:
*
Telefon:

Uczestnik szkolenia - 2

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Email:
Telefon:

Uczestnik szkolenia - 3

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
e-Mail do wysyłki faktury elektronicznej:
* Wpisując adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
Zapoznałam/em się oraz akceptuję Warunki uczestnictwa oraz wyrażam zgodę wobec JAKPLACICPODATKI.PL z siedzibą w Częstochowie, ul Brzozowa 36/1, 42-200 Częstochowa oraz spółek powiązanych:
Zgody:
Na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na otrzymywanie od JAKPLACICPODATKI.PL drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z poźn. zm), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.*

Na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego.
* pole obowiązkowe
Warunki uczestnictwa:
Niniejszy formularz zgłoszeniowy ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą szkoleniową. Na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany e-mail zostanie do Państwa przesłane „potwierdzenie udziału w szkoleniu” zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz prośbę o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia do 3 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przedpłaty na wskazane konto, płatność online lub wpłata gotówki w sekretariacie szkolenia przed rozpoczęciem wykładu. Przy odwołaniu zgłoszenia do 3 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
RODO:
Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzozowa 36/1, 42-200 Częstochowa,
2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,
3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane do JAKPLACICPODATK.PL Sp. z o.o., pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;
4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;
5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;
7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez JAKPLACICPODATKI.PL usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;
8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie JAKPLACICPODATKI.PL obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze