Gdzie i kiedy?  

 • 18.03.2024 - online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
 • możliwość wykupienia nagrania z wcześniejszego szkolenia - więcej informacji u koordynatora szkoleń.

Cena

 • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

 • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program - CIT-8E

Przy opodatkowaniu spółek ryczałtem od dochodu (tzw. CIT-em Estońskim) podatek odprowadza się, co do zasady, w momencie wypłaty środków. Jest to model opodatkowania, który istotnie różni się od opodatkowania podatkiem CIT na zasadach ogólnych.

W ramach szkolenia zostanie omówiona praktyka stosowania tej formy opodatkowania na nowej deklaracji CIT-8E (4). Przy stosowaniu nowej regulacji bardzo istotna jest również interpretacja przepisów przez organy podatkowe oraz sądy, dlatego niniejsze szkolenie poświęcone jest również omówieniu praktyki opodatkowania CIT-em Estońskim na podstawie wydawanych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów.


Program szkolenia:

1. Omówienie deklaracji CIT-8E (4)

2. Omówienie wybranych problemów, tj.


a) warunki wyboru opodatkowania CIT-em Estońskim, tj.

 • czy przed wyborem CIT-u Estońskiego muszę już zatrudniać pracowników,
 • czy spółka z o.o., która posiada 4% udziałów w spółce komandytowej może wybrać CIT estoński,
 • czy dokonując w większości transakcji z podmiotami powiązanymi mogę stosować CIT Estoński,
 • czy spółka może korzystać z opodatkowania estońskim CIT-em w sytuacji gdy udziałowiec (osoba fizyczna) jest fundatorem fundacji, jednak bez jakichkolwiek praw do otrzymania świadczeń od takiej fundacji,

b) wybór opodatkowania CIT-em Estońskim w trakcie trwającego roku 

podatkowego, tj,

 • interpretacja ogólna MF dot. zasad sporządzania dodatkowego sprawozdania finansowego,
 • czy dodatkowe sprawozdanie finansowe można sporządzić w formie papierowej,
 • dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku spółek, które w trakcie roku obrotowego przeszły na estoński CIT,
 • pojęcie roku podatkowego dla potrzeb estońskiego CIT,


c) składanie zawiadomień ZAW-RD, tj.

 • czy złożenie zawiadomienia ZAW-RD do niewłaściwego urzędu jest skuteczne,
 • czy zawiadomienie ZAW-RD może zostać złożone przez system E-PUAP,
 • czy wskazanie błędnego okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w części B zawiadomienia ZAW-RD wpływa w jakikolwiek sposób na jego skuteczność,
 • czy w razie składania powyższego zawiadomienia ZAW-RD przez pełnomocnika właściwą formą udzielenia pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo do składania deklaracji (druk UPL-1 lub UPL-1P) czy też pełnomocnictwo szczególne (druk PPS-1),

d) szczegółowe zasady ustalania poziomu zatrudnienia na umowie o pracę:

 • w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w przypadku małych podatników,
 • w przypadku pozostałych podatników


e) szczegółowe zasady ustalania poziomu zatrudnienia przy umowach

zlecenie, m.in.

 • czy można spełnić warunek korzystania poprzez zatrudnienie studenta do 26 roku życia,
 • czy przy umowach zlecenie w każdym miesiącu roku podatkowego trzeba zatrudniać co najmniej 3 osoby fizyczne (minimum jeden dzień w miesiącu przez każdą osobę) i wydatki w kwocie stanowiącej, co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia muszą dotyczyć każdego miesiąca roku podatkowego,
 • czy pod pojęciem wydatków miesięcznych należy rozumieć wydatki faktycznie wypłacone w danym miesiącu czy też należne za dany miesiąc na podstawie zawartej z osobami fizycznymi umowami,

 f) opodatkowanie CIT-em estoński, tj.

 • czy dochód z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą pozostający w związku z ww. polisami powstaje z momencie zapłaty za polisę czy obciążenia wyniku netto ww. kosztami polisy,
 • w którym momencie powstaje dochodów z tytułu ukrytych zysków, czy prym należy dać metodzie kasowej (wypłata) odsetek, czy metodzie memoriałowej (naliczenie odsetek),
 • czy do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnicy winni zaliczyć także kary umowne określone w art. 16 ust. 1 pkt 22 oraz wpłaty wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 36,
 • czy w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje samochody osobowe wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, nie prowadząc jednak ewidencji, winien rozpoznać przychód,
 • czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólników będą stanowiły zysk ukryty także wtedy, gdy pożyczka został udzielona jeszcze przed wyborem przez podatnika ryczałtu od dochodów spółek,
 • czy podlega opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków wartość kwot otrzymanych z tytułu umorzenia udziałów z czystego zysku w przypadku, gdy otrzymane wynagrodzenie finansowane jest zyskiem wypracowanym przez spółkę w okresie poprzedzającym stosowanie ryczałtu do dochodów spółek jako formy opodatkowania,
 • kiedy następuje obowiązek zapłaty podatku z tytułu stanowiącego dochód z ukrytych zysków dochodu z podwyższenia kapitału zakładowego, czy jest 20 dzień miesiąca następującego po rejestracji podwyższenia kapitału, czy też właściwa jest tu jakaś inna data,
 • czy wysokość wydatków na nabycie składników majątku udostępnionych do korzystania wspólnikom jest doliczana do dochodów z ukrytych zysków wówczas, gdy składniki te nie podlegają amortyzacji,
 • czy transakcje z fundacją, której fundatorem jest wspólnik, podlegają opodatkowaniu CIT estońskim,
 • czy spółka powinna zapłacić CIT estoński z tytułu ukrytych zysków od kwoty odliczonej VAT wykazanej w JPK_V7, czy od kwoty 50% brutto z całej faktury,

g) stawki, tj.

 • jaka jest wysokość stawek podatku w CIT estońskim,
 • jaką stawką należy po zakończeniu rozliczania się w formie ryczałtu od dochodów spółek opodatkować dochody od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto, czy decydujący jest status małego podatnika w momencie wypłaty czy też w ostatnim roku opodatkowania ryczałtem,


h) wybrane inne problemy, tj.

 • czy spółka przekształcona z jednoosobowej działalności może wybrać CIT estoński,
 • czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności,
 • w jaki sposób stosować przesłankę wyłączającą obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych zawartą w art. 11n ust. 1 lit c ustawy CIT(brak straty podatkowej) w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od dochodów spółek,
 • czy podatnik CIT, który wybrał CIT estoński ma obowiązek składać CIT-ST, jeśli posiada zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na jego siedzibę,
 • czy z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek można zrezygnować w dowolnym momencie,
 • czy spółka opodatkowana CIT Estoński podlega pod podatek minimalny,


i) schematy i optymalizacje, tj.

 • czy sprzedaż udziałów w Spółce z o.o. w celu zgłoszenia estońskiego CIT-u należy kwalifikować jako schemat podatkowy.
Jeśli zainteresowało cię szkolenie:

 


Szkolenie poprowadzi:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.