Gdzie i kiedy?Cena
  • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)Program - Opodatkowanie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego.

Problematyka opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego charakteryzuje się specyfiką z uwagi na często uboczne prowadzenie przez te podmioty działalności gospodarczej. Szczególne znaczenie dla tych podmiotów ma wprowadzone zwolnienie w podatku dochodowym oraz podatku VAT.


Celem szkolenia, przeznaczonego dla osób zajmujących się rozliczaniem podatków oraz zajmujących się problematyką podatkową we wskazanych podmiotów, jest odpowiedź na pytanie, jak rozliczać prawidłowo podatki w kontekście zmieniających się stanowisk organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.


W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostaną omówione:

1) zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni, w szczególności:

a)   przychody rozliczane memoriałowo oraz kasowo, m.in. wpływy na poczet zarządu nieruchomością wspólną – fundusz remontowy, media dotyczące części wspólnej, ubezpieczenia, podatki, wynagrodzenie zarządcy,

b)    zaliczki wpłacane na pokrycie kosztów dostawy mediów, wywozu śmieci itp. do poszczególnych lokali oraz moment korekty przychodów z tytułu nadpłaconych zaliczek,

c)     obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz obowiązki deklaracyjne w zakresie korzystania ze zwolnienia z tytułu dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;


2) Zwolnienie z podatku dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w szczególności:

a)    pojęcie „zasobów mieszkaniowych” - czy w skład zasobów mieszkaniowych wchodzą grunty na których stoją budynki, infrastruktura obsługująca budynki i inne urządzenia (parking, śmietniki, drogi, urządzenia do zabaw),

b)    pojęcie „przeznaczenia” dochodów – do kiedy należy wydatkować przeznaczone dochody,

c)     dochody uzyskane z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych,

d)    odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, od lokat bankowych, płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych za nieterminowe wpłaty,

e)    najem lokali stanowiących pomieszczenia wspólne,

f)      dochody uzyskane z dotacji (m.in. z NFOŚiGW), premia termomodernizacyjna,

g)    czynsze z tytułu garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz wolnostojących,

h)    dochody z reklam usytuowanych na budynkach mieszkalnych,

i)      przychody z wynagrodzenia z tytułu zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi

3) omówienie deklaracji CIT-8.

 

W części dotyczącej roli płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną omówione różne wątpliwe sytuacji czy na spółdzielni, wspólnocie, TBS-ie ciążą obowiązki płatnika zobowiązanego do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi informacji o dokonanych wypłatach wynagrodzenia na druku PIT-11/PIT-8C, w szczególności z tytułu:

a)    nadpłaty zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów,

b)    zwrotu środków zgromadzonych na funduszu remontowym i na eksploatacji – jako nadwyżki nad wniesionymi przez poszczególnych właścicieli lokali wpłatami a poniesionymi kosztami,

c)     wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej,

d)    podziału nadwyżki ze sprzedaży części wspólnej (strychu) pomiędzy właścicieli lokali,

e)    dofinansowania lub zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej i grzejników (omówienie interpretacji ogólnej Ministra Finansów, sytuacji właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).


W części szkolenia poświęconej podatkowi od towarów i usług zostaną omówione m.in.:

  • wybrane problemy w zakresie stosowania kas rejestrujących (np. przy kompensatach),
  • zasady opodatkowania wspólnot mieszkaniowych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów (zarząd nieruchomością wspólną, refaktura mediów),
  • zwolnienie z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków/właścicielu nieruchomości w przypadku spółdzielni,
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności, ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rzecz członka Spółdzielni,
  • proporcja i „preproporcja” w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych oraz towarzystwach budownictwa społecznego,
  • wybrane problemy w zakresie stosowania kas rejestrujących (np. przy kompensatach)

W zakresie podatku od nieruchomości omówione zostaną problemy charakterystyczne dla:

a) wspólnot mieszkaniowych – czy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od nieruchomości,

b)    spółdzielni mieszkaniowych:

·    kiedy spółdzielnia wynajmując nieruchomość musi opłacać podatek od najwyższej stawki,

·   zasady opodatkowania mienia spółdzielni mieszkaniowej w postaci budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,

·   kwestia zastosowania preferencyjnych stawek do budynków zajętych na działalność inną niż gospodarcza (np. socjalną),

· stawka właściwa dla opodatkowania pomieszczeń zarządu i administracji spółdzielni,

·   opodatkowanie podziemnych garaży,

c)     TBS-ów – kto jest podatnikiem w sytuacji, gdy TBS zarządza nieruchomością, której właścicielem jest gmina, czy w sytuacji gdy w umowie najmu lokalu będącego własnością gminy jako wynajmujący zostanie wskazany TBS.

Jeśli zainteresowało cię szkolenie:


Szkolenie poprowadzi:


Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o., ekspert Stowarzyszenia Mieszkanicznik. 

Galerie

Czytaj również

Formularz szkoleniowy