Gdzie i kiedy? 


Cena
 • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

 • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)

Program - VAT Fakturowanie (2024)


Przedmiotem szkolenia jest wszechstronne omówienie zasad dokumentowania zdarzeń w podatku od towarów i usług i wprowadzenie w te zagadnienia. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze rodzaje dokumentów, tj. faktury, noty korygujące, paragony fiskalne, dokumenty wewnętrzne, noty księgowe, a ponadto zasady prowadzenia ewidencji oraz deklarowania powstałych zdarzeń.


 1. Wprowadzenie

 • Czym jest dokumentowanie, ewidencjonowania i deklarowanie,
 • Rodzaje dokumentów w VAT, tj. faktury, paragony, dokumenty wewnętrzne, noty księgowe.

 

2. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym

 • Definicja pojęć ,,faktura", „faktura proforma”,
 • Rola i znaczenie faktury,
 • Rodzaje faktur – papierowe, elektroniczne, ustrukturyzowane.

 

3. Kto wystawia fakturę

 • Kto wystawia fakturę – znaczenie „białej listy”
 • Nietypowi podatnicy VAT – spółki cywilne, konsorcja, jednostki budżetowe,
 • Jak podać prawidłowe dane wystawcy i nabywcy – z umowy, CEIDG, „białej listy”, bazy REGON,
 • Jakie elementy obowiązkowe dane nabywcy i wystawcy musi zawierać faktura, a jakie może zawierać dodatkowo.

 

4. Kiedy trzeba wystawiać fakturę i jakie zawiera elementy

 • Definicja odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług,
 • Faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju),
 • Faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju (,,faktura handlowa"),
 • Kiedy faktura jest obowiązkowa, a kiedy jej wystawienie jest dobrowolna,
 • Jak ustalić datę sprzedaży na fakturze,
 • Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. sprzedaż mediów,
 • Wybrane problemy – wystawianie faktur przed sprzedażą, brak NIPu na fakturze, faktury w języku obcym,
 • Czynności nie podlegające opodatkowaniu m.in. zbycie przedsiębiorstwa, odszkodowania, kary umowne.

5.  Szczególne rodzaje faktur:

 • faktury VAT marżą
 • faktura VAT RR,
 • faktura z tytułu „odwrotnego obciążenia”,
 • faktura z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium RP,
 • Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
 • Szczególne rodzaje faktur (nota korygująca, faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa).

 

6. Faktura korygująca i noty.

 • Błędy większej wagi i błędy mniejszej wagi,
 • Jakie są przyczyny wystawienia faktur korygujących - korekta faktur in plus i in minus.
 • Jaką treść musi zawierać faktura korygująca – przyczyna korekty.
 • Kiedy należy otrzymać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.
 • Anulowanie faktury – kiedy jest dopuszczalne,
 • Czynności nieodpłatne – jak je dokumentować.

 

7. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.

 • Kiedy sprzedaż należy udokumentować na kasie rejestrującej?
 • Jakie są zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
 • Jakie są zasady wystawiania faktur do paragonu.

 

8. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.

 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów.
 • Warunki dla zastosowania stawki 0%,
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – dlaczego status kontrahenta ma znaczenie.
 • Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?

9. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Jakie wady faktury wpływają na odliczenie VAT?

Prawidłowe dokumentowanie zakupu – czemu sama faktura może nie wystarczyć do odliczenia

Kiedy można skorzystać z odliczenia podatku?

Wybrane problemy z odliczeniem – samochodu osobowe.

Dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób udokumentować import usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT).

 

10. Ewidencja i deklaracja VAT

 • Ewidencja zakupu i sprzedaży a JPK_VAT,
 • Pozostałe ewidencje VAT,
 • Deklaracje podatkowe w podatku VAT.

11. Krajowy System e-Faktura

 • Czym jest Krajowy System e-Faktura
 • Jaki format ma e-Faktura
 • Jak wystawić e-Fakturę
 • Kto i kiedy musi wdrożyć System e-Faktur?
 • Moment wystawienia i odbioru e-Faktury
 • Korygowanie e-Faktur
 • Nadawanie dostępów

 

12.SLIM-VAT 3

 • Uregulowanie zasad przeliczania kursu dla faktur korygujących
 • Zmiana okresu, za który deklarowane jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy
 • Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT dla odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z wystawiania faktury zaliczkowej, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług będzie miało miejsce w tym samym okresieSzkolenie poprowadzi:


Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o., ekspert Stowarzyszenia Mieszkanicznik.