Gdzie i kiedy? Cena
  • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program: Opodatkowanie branży budowlanej – VAT i PIT/CIT


Opodatkowanie branży budowlanej – VAT i PIT/CIT

W ostatnich latach na rynku usług budowlanych zaszły istotne zmiany dotyczące ich opodatkowania. Wprowadzono obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną definiującą moment faktycznego zakończenia robót budowlanych.

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych trendów w branży budowlanej oraz częstych problemów.

 

1. VAT, m.in.:

a)    Podatnicy VAT:

- spółki cywilne,

- konsorcja - opodatkowanie rozliczeń wewnątrz i na zewnątrz przez konsorcja, rola lidera konsorcjum,

- jednostki budżetowe - fakturowanie na rzecz jednostek budżetowych – pojęcie nabywcy i odbiorcy faktury,

- umowy B2B - kiedy współpraca na umowie zlecenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,

b)    Moment powstania obowiązku podatkowego:

- odmienne zasady rozliczania usług budowlanych na rzecz konsumentów i podatników VAT,

- moment wykonania usługi budowlanej - jak ustalić moment faktycznego wykonania prac, czy jest to moment dokonania ostatniego wpisu w dzienniku budowy, moment zgłoszenia robót do odbioru, moment dokonania bezusterkowego odbioru wykonanych robót,

- jak opodatkować roboty przyjmowane etapami, w przypadku etapów za które przysługuje wynagrodzenie oraz etapów za które nie przysługuje wynagrodzenie,

- zasady refakturowania usług budowlanych i niebudowlanych (np. projektowych, wynajem sprzętu),

c)     Fakturowanie:

- czy można odrębnie fakturować usługi i dostawę materiałów – jak powinna wyglądać faktura obejmująca materiały i robociznę,

- sposób opodatkowania zaliczek na poczet usług budowlanych,

- termin na wystawienie faktur z tytułu usług budowlanych,

- czy trzeba umieszczać symbole PKWiU na fakturze,

- faktury wystawiane do paragonu,

- kasa fiskalna w branży budowlanej,

d)    Odliczenie:

- wykonanie zastępcze a odliczenie VAT-u,

- odliczenie VAT-u z faktury bez NIP-u,


e)    Stawki:

- prawo do stosowania stawek obniżonych - pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,

- czy stawka 8% VAT obejmuje wyposażenie i prace na zewnątrz funkcjonalnie związane z budynkiem mieszkalnym,

- czy dla stawki 8% VAT za remont mieszkania ma znaczenie to, że klient jest przedsiębiorcą,

- usługi budowlane obejmujące towar wraz z montażem,

- kontrakty zaprojektuj i wybuduj,

f)      Świadczenie usług budowlanych poza Polską:

- miejscu świadczenia usług budowlanych, pojęcie „usług związanych z nieruchomościami” zgodnie z rozporządzenie wykonawczym Rady (UE),

- warunki zastosowania odwrotnego obciążenia przy świadczeniu usług budowlanych w innym kraju członkowskim, istotne ryzyka związane z rozliczaniem faktur od podwykonawców z tytułu robót wykonanych w innym kraju członkowskim,

- procedura OSS w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz konsumentów w innych krajach,

- kiedy trzeba się zarejestrować w innym kraju na potrzeby podatku VAT.

g)    Pozostałe kwestie:

- kiedy usługi budowlane podlegają obowiązkowej metodzie podzielonej płatności,

- specyfika wynajmu sprzętu budowlanego,

- odliczenie podatku VAT od faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika / wykreślonego z „białej listy”,

- opodatkowanie odszkodowań, gwarancji dobrego wykonania i kar umownych,

- możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT.

 

2. PIT i CIT, m.in.

a)    Przychód:

- moment powstania przychodu z tytułu usług budowlanych – moment wystawienia faktury, moment podpisania protokołu,

- zasady rozliczania potrąceń na poczet gwarancji dobrego wykonania (kwoty zatrzymane),

b)    Koszty uzyskania przychodów:

- rozliczanie kosztów uzyskania przychodów związanych z pracami budowlanymi,

- kary umowne i wykonanie zastępcze jako koszt uzyskania przychodów,

- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,

- płatności gotówkowe lub na rachunki spoza białej listy,

- ulga na złe długi,

c)     Świadczenie usług budowlanych poza Polską a utworzenie Zakładu podatkowego w innym kraju,

d)    Pozostałe kwestie - możliwość skorzystania z ryczałtu w podatku PIT.

 

3. PIT Płatnik, m.in.

a)    Koszty legalizacji pracy to przychód cudzoziemca,

       b)    Diety.

 Wykładowca:
  • Marcin Szymocha- doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.

Czytaj również

Formularz szkoleniowy