Gdzie i kiedy?  

  • 30.03.2023 szkolenie online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)

Cena  
  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program - VAT 2023/2024

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) czyli systemu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. System ten istotnie zmienia model wystawiania, odbierania, korygowania, przechowywania i archiwizowania faktur. Obowiązek korzystania z KSeF planowany jest od 2024 r. i objąć ma wszystkich polskich podatników VAT (zarówno zwolnionych jak i czynnych). W obrocie krajowym ma zniknąć możliwość wystawiania faktur papierowych i elektronicznych, które zostaną zastąpione fakturami ustrukturyzowanymi. Zmiany te oznaczają m.in. konieczność dostosowania systemów informatycznych oraz wewnętrznych procedur i regulaminów, przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za wystawianie i odbieranie faktur oraz nadanie im odpowiednich uprawnień.

Niezależnie Ministerstwo Finansów pracuje nad pakietem SLIM-VAT 3. Pakiet ten dokonuje dalszych zmian zasad rozliczania podatku VAT.

Szkolenie dedykowane jest kompleksowemu omówieniu Krajowego Systemu e-Faktur w modelu dobrowolnym i obligatoryjnym, m.in. kto i jak musi wystawiać faktury ustrukturyzowane, kogo nie obejmie ten obowiązek, jak zmienią się płatności w związku z wprowadzeniem obligatoryjnych faktur ustrukturyzowanych. Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione pozostałe bieżące zmiany i projekty, m.in. SLIM-VAT 3 oraz Grupy VAT.

 

Krajowy System e-Faktura (dobrowolny)

1. Czym jest Krajowy System e-Faktura

2. Jaki format ma e-Faktura

- Czym się różni faktura papierowa i elektroniczna od ustrukturyzowanej (e-faktury)

- Co oznacza, że fakturę wystawia się w postaci ustrukturyzowanej

- Czym jest numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, kiedy będzie potrzebny i czy trzeba go będzie podawać kontrahentom

3. Jak wystawić e-Fakturę

- Co w przypadku, gdy dobrowolnie wystawimy fakturę ustrukturyzowaną do końca 2023 r., a nasz kontrahent nie zgodził na otrzymanie faktur w takiej formie

- Co oznacza odrzucenie przez KSeF naszej faktury ustrukturyzowanej

- Czy można dołączyć do faktury ustrukturyzowanej załączniki

5. Moment wystawienia i odbioru e-Faktury

- Jaki jest moment wystawienia i otrzymania e-faktury

- Co oznacza, że e-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat

6. Korygowanie e-Faktur

- Jak skorygować e-fakturę, czy można wystawić notę korygującą, anulować pierwotną fakturę lub wystawić korektę zmieniając dane nabywcy

- Kiedy należy skorygować podatek naliczony w przypadku otrzymania e-faktury

7. Nadawanie dostępów

- Jak wygląda nadawanie uprawnień pierwotnych i wtórnych do korzystania z KSeF (omówienie zawiadomienia ZAW-FA)

- Czym się różni nadawanie uprawnień w przypadku osób fizycznych oraz osób prawnych

 

Krajowy System e-Faktura (obowiązkowy)

1. Kto i kiedy musi wdrożyć system e-Faktur

- Czy e-faktury obejmą wszystkie transakcje w tym na rzecz organów publicznych (B2G) oraz z konsumentami (B2C)

- Jak podatnicy zwolnieni bez rejestracji i numeru NIP będą mogli zgłosić się do KSeF (omówienie formularza NIP-7)

- Jakie podmioty zagraniczne nie zostaną objęte obowiązkiem wystawiania e-faktur

- Czy będzie trzeba wystawiać faktury ustrukturyzowane na rzecz podmiotów zagranicznych

2. Jak wystawić e-Fakturę

- Na czym ma polegać obowiązku oznaczania e-faktur kodem QR w przypadku użycia e-faktur poza KSeF

- Jak postępować w przypadku niedostępności lub awarii KSeF lub braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn technicznych

- Co będzie oznaczać informacja na białej liście, że podmiot jest lub nie jest obowiązany do wystawiania e-faktur

- Czy paragon z NIP będzie fakturą ustrukturyzowaną

3. Pozostałe zmiany

- Jak zmienią się terminy zwrotu VAT po wejściu w życie obowiązku stosowania KSeF

- Jak będzie wyglądał obowiązek podawania numer e-Faktury w KSef w przypadku zapłaty na rzecz innego przedsiębiorcy

- Ile czasu jest na dostosowanie się do nowych zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych

- Jakie są kary i co oznacza, że kary nie będą stosowane do końca czerwca 2024 r.

 

SLIM-VAT 3

1. Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro

2. Uregulowanie zasad przeliczania kursu dla faktur korygujących

3. Zmiana okresu, za który deklarowane jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy

4. Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT dla odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu

5. Liberalizacja warunków uprawniających do szybszego zwrotu VAT, tj. w terminie 15 dni.

6. Likwidacji wymogu uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy prewspółczynnika i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego i wprowadzenie w to miejsce zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych przez podatnika proporcji lub prewspółczynniku

7. Zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł.

8. Możliwość rezygnacji z dokonania  korekty, jeżeli różnica nie przekracza 2 punktów procentowych oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekraczałaby 10 000 zł

9. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z wystawiania faktury zaliczkowej, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług będzie miało miejsce w tym samym okresie

10. Rezygnację z obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych w przypadku kas online

11. Zmiana modelu nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji) ze sztywnych kar na uznaniowe

12. Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty

 

Grupy-VAT

1. Nowy podatnik

2. Zasady rozliczania wewnątrz grupy

3. Odliczanie podatku VAT

4. Rejestracja i warunki


WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Prowadzący:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.

 

Czytaj również

Formularz szkoleniowy