Gdzie i kiedy? 

  • nowy termin dostępny wkrótce - szkolenie online (9:00-13:30) (wykładowca: Przemysław Szot)
  •  


Cena
  • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)

Naliczanie wynagrodzeń oraz lista płac po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład 2.0 – jak poprawnie wypłacić wynagrodzenia? Omówienie teorii oraz jej zastosowanie w praktyce

Zadaniem kadrowca jest dopilnowanie, aby wynagrodzenia były wypłacone w sposób terminowy. Co więcej ma on dopilnować, aby wynagrodzenia zostały naliczone tak, aby fiskus oraz ZUS otrzymały należną im część. Ponadto, musi on odpowiedzieć na pytanie - jakie są zasady naliczania podwyższonych kosztów podatkowych, jak uwzględniać rozliczanie pracownika z dzieckiem/małżonkiem? W jaki sposób identyfikować do jakich źródeł przychodów zaliczyć wynagrodzenie pracownika czy też kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Co więcej
Szkolenie poruszy również najnowsze zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.0 oraz Polskiego Ładu 3.0, gdzie niektóre obowiązują od 1 lipca 2022 roku, a niektóre z nich będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku tj.
• możliwość wystąpienia płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty przy ryczałtowym podatku dochodowym (art. 30 UOPIT)
• nowe progi skali podatkowej oraz nową kwotę wolną od podatku; • wpływ likwidacji ulgi dla klasy średniej na dotychczas funkcjonujący mechanizm kalkulacji zaliczki; • poszerzenie źródeł zwolnień podatkowych zwanych „zerowym PIT-em" ‒ kompleksowo objaśniono zasady stosowania tych zwolnień dla celów kalkulacji zaliczki; • wycofanie mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki podatkowej; • oskładkowanie wynagrodzeń prokurentów; • zwolnienia podatkowe PIT-0 i ich modyfikacje od dnia 1 lipca 2022 roku (ulga dla seniorów, ulga na powrót, ulga 4+); • nowe zasady liczenia zaliczek na PIT, w tym możliwość złożenia PIT-2 u kilku płatników w trakcie roku podatkowego; • nowe rodzaje oświadczeń dla celów podatkowych oraz ich odbierania od pracowników; • możliwość nienaliczania zaliczki PIT dla zleceniobiorców oraz stosowania kwoty zmniejszającej podatek.
Szkolenie przewiduje również przeprowadzenie warsztatów w oparciu o realne przykłady listy płac wraz z ich omówieniem. Szkolenie przygotowane zostanie między innymi na podstawie najnowszych przepisów Ustawy o PIT, orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów prezentowanych przez organy podatkowe oraz stanowiska prezentowane przez praktyków prawa podatkowego.
Program szkolenia: I WSTĘP TEORETYCZNY 1. Źródła przychodów w PIT – ćwiczenia z prawidłowej klasyfikacji wypłacanego wynagrodzenia (czy zaliczyć je do PIT-8C czy może do PIT-11) a) Źródła przychodów w Ustawie o PIT – wprowadzenie b) Definicja przychodu – moment powstania przychodu w PIT, ustalenie wartości świadczenia niepieniężnego (w naturze), przeliczanie wartości wynagrodzenia wypłaconego w walucie obcej dla celów podatkowych; c) Przychód ze stosunku pracy i mu podobny – co do nich kwalifikujemy? i) Pakiet kafeteryjny – karnety na siłownię, basen, dofinansowania do obiadów na stołówce w formie bonów,– praktyczne przykłady na podstawie interpretacji; ii) Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych –ryczałtowe kwoty przychodów; iii) Zasady ustalania wartości świadczeń nieodpłatnych; iv) Zwrot kosztów transportu, materiałów pomocniczych czy inny świadczeń poniesionych przez pracownika na rzecz uczelni – zasady neutralności podatkowej d) Przychód z działalności wykonywanej osobiście i) Wynagrodzenie członka zarząd i innych członków organów zarządzających, w tym rad nadzorczych; ii) Przychody sportowców, naukowców itp. oraz osób realizujących umowy zlecenie i umowy o dzieło iii) Nieodpłatne świadczenia w przypadku umów zlecenie i umów o dzieło – przyznawanie pakietu kafeteryjnego, samochodu służbowego, dodatkowych nagród – czy to dalej przychód z działalności wykonywanej osobiście? e) Kiedy pracownik lub zleceniobiorca może świadczyć na rzecz płatnika usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (B2B)? – rozważania nad zmianą formy rozliczeń z pracownikiem f) Przychody z praw majątkowych w PIT – kiedy wystąpi i czy w przypadku umów o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych traktować jak przychód z działalności wykonywanej osobiście? g) Przychody z innych źródeł – kiedy wypłacone wynagrodzenie będzie stanowić przychód z innego źródła? 2. Przychody z nieodpłatnych świadczeń a) Pojęcie nieodpłatnych świadczeń; b) Zasady ustalania wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń c) Wybrane przykłady przychodów z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń 3. Kto pełni rolę płatnika? – prawidłowe rozpoznanie statusu a) Definicja pojęcia „płatnik” oraz odpowiedzialność płatnika za rozliczenia podatnika; b) Pojęcie zakładu pracy – jakie źródła przychodów zobowiązują do pobrania zaliczki? c) Zdarzenie powodujące obowiązek sporządzenia PIT-8C (na co należy uważać?); d) Przygotowanie PIT-4R – jak prawidłowo wypełnić dany dokument i jakie dane do niego należy wprowadzić? e) Świadczenia pieniężne/niepieniężne niepodlegające obowiązkowi pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
II PŁATNIK ZUS – KALKULACJA SKŁADEK PRACOWNICZYCH 4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (umowa o pracę, umowa zlecenie) 5. Jakie są obowiązki sprawozdawcze związane z zawieraniem umowy o dzieło? 6. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – dlaczego Ustawa o PIT ma duży wpływ na Ustawę o SUS? 7. Zbieg tytułów ubezpieczeń – kiedy od wynagrodzenia zleceniobiorcy nie należy pobierać wynagrodzenia? 8. Tytuły do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym – kontrowersje wokół statusu prokurentów oraz zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0. 9. Podstawa wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego.
III ZASADY OBLICZANIA ZALICZKI PIT 10. Zasady poboru zaliczek – umowa o pracę a) Do kiedy należy stosować stawkę PIT 12% od wypłacanego wynagrodzenia, a kiedy kadrowy będzie zobowiązany do naliczania zaliczki według stawki 32%; b) Wspólne rozliczenie pracownika z małżonkiem/dzieckiem – prawidłowa dokumentacja wniosku, od kiedy należy stosować oraz co w momencie gdy pracownik utraci prawo do wspólnego rozliczania od 2023 roku c) Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę - wysokość standardowych KUP, kiedy stosować podwyższone KUP w związku z wykonywaniem pracy poza miejscem zamieszkania, podwyższone KUP w przypadku więcej niż jednej umowy o pracę, wniosek pracownika o stosowanie podwyższonych KUP; d) Kiedy pracownikowi można naliczyć 50% KUP przy wykonywanej umowie o pracę – zasady 50% KUP, limity 50% KUP, wniosek o niestosowanie 50% KUP, kiedy obowiązki pracownika stanowią działalność twórczą? e) Kwota zmniejszająca podatek – warunki uprawniające do pomniejszania zaliczki o kwotę wolną (ulgę podatkową), PIT-2 i zasady jego aktualizacji, możliwość złożenia PIT-2 w trakcie roku; f) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy w przypadku pracowników o niskim dochodzie. 11. Zasady poboru zaliczek – umowa zlecenie i umowa o dzieło a) Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenie/dzieło – wysokość standardowych KUP (20%), warunki stosowania 50% KUP, koszty podatkowe w przypadku kwalifikacji wynagrodzenia jako przychodu z innych źródeł; b) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy w przypadku pracowników o niskim dochodzie; c) Kiedy należy stosować wyższą stawkę podatku (32%) dla pracowników uzyskujących przychody z umowy zlecenie/dzieło? d) Opłacanie zaliczki PIT od nieodpłatnych świadczeń przekazanych podatnikowi (wszystkie związane z karnetem na siłownię, samochodem służbowym, sfinansowanie wakacji itp. e) Możliwość wystąpienia przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w przypadku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych dochodów (art. 30 UOPIT). 12. Terminy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - ogólne zasady odprowadzania zaliczek dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne (zlecenie/dzieło); 13. Obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C). Kiedy należy go przygotować, komu i do kiedy go przesłać? 14. Podatnicy zwolnieni w ramach PIT-0: a) Ulga dla młodych do 26 lat – młodzi pracownicy naukowi lub administracyjni – kiedy można zastosować ulgę i jak ją rozliczyć? b) Ulga dla seniorów – pracownik rezygnujący z prawa do emerytury dla celów dalszej pracy- jak go rozliczyć? c) Ulga „na powrót” – pracownik zmieniający rezydencję podatkową dla celów pracy w Polsce– jak w praktyce stosować zwolnienie? d) Ulga 4+ - pracownik posiadający więcej niż 4 dzieci – przykłady praktyczne, łączenie ulgi ze wspólnym opodatkowaniem z małżonkiem, brak podatku nawet do wysokości 220 tysięcy. 15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych – opodatkowanie wybranych świadczeń 16. Zasady delegowania pracowników i ich rozliczenia na liście płac. 17. Ulga na innowacyjnych pracowników – w 2023 roku - jak skorzystać z nowego rozwiązania?
IV PRAKTYCZNE WARTSZTATY 18. Co to jest lista płac i jakie elementy są na niej zamieszczane oraz co oznaczają? 19. Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę – jak należy ująć na liście płac? Zasiłek chorobowy trwający przez część miesiąca, ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz innych zasiłków z ubezpieczenia społecznego 20. Co w przypadku pracownika, który przepracował wyłącznie część miesiąca? 21. Wynagrodzenie pracownika w sytuacji pracy w godzinach nadliczbowych 22. Ustalanie wynagrodzenia pracownika za pracę w porze nocnej 23. Podwyżka wynagrodzenia pracownika w trakcie miesiąca? Jak obliczyć zaliczkę PIT, składki ZUS i ująć te kalkulację na liście płac? 24. Omówienie deklaracji płatnika związanych z wypłaconymi wynagrodzeniami a) PIT-11 b) PIT-8C c) PIT-4R d) PIT-8AR e) PIT-ISN f) ORD-U g) ORD-W1 25. Różne scenariusze pracownicze: a) Student pow. 26 roku życia zatrudniony na umowie zlecenie – lista płacy; b) Student do 26 roku życia zatrudniony na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie u jednego pracodawcy – lista płacy; c) Umowa o dzieło z grafikiem korzystającym z 50% KUP – lista płacy d) Senior korzystający z ulgi dla seniorów – lista płacy przy różnych scenariuszach wynagrodzenia; e) Dwóch małżonków korzystających z ulgi 4+ w tym samym przedsiębiorstwie – jak prawidłowo sporządzić dla nich listę płacy? Jakie wnioski należy odebrać, aby efektywnie opodatkować i oskładkować ich wynagrodzenie; f) Prowadzenie ewidencji 50% KUP z twórczymi pracownikami – jak najlepiej opisać listę płac pod kątem bezpieczeństwa stosowania podwyższonych KUP; g) Porównanie 20% KUP i 50% przy umowie zlecenia – przedstawienie sposobu optymalizacji wynagrodzeń pracowniczych bez potrzeby udzielania podwyżek h) Jak kalkulować wynagrodzenie pracownika przekraczającego pierwszy próg podatkowy? i) Jak kalkulować wynagrodzenie pracownika, którego roczna podstawa wymiaru składek przekroczyła 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej; j) Lista płac dla zleceniobiorcy niekorzystającego z ulg podatkowych? k) Ujmowanie na liście płac świadczeń z ZFŚS oraz innych przychodów zwolnionych od opodatkowania; l) Ujmowanie nieodpłatnych świadczeń (pakiet kafeteryjny itp.) na liście płac; m) Omówienie wzorów wniosków od podatnika składanych wobec płatnika (podwyższone KUP, rozliczanie z małżonkiem/dzieckiem, ulgi podatkowe PIT-0, zaliczki na podwyższonym progu podatkowym dla zleceniobiorców itp.).Wykładowca: 
  • Przemysław Szot- absolwent Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wielokrotnie nagradzany różnorodnymi stypendiami za znaczące osiągnięcia naukowe, (w tym dwukrotnie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki) swoje referaty dotyczące problematyki podatków bezpośrednich i pośrednich wygłaszał na konferencjach ogólnokrajowych jak i międzynarodowych, jego teksty  naukowe i jak i popularno-naukowe publikowały największe specjalistyczne wydawnictwa w Polsce (m.in. Rzeczpospolita, C.H. Beck, infor), prowadził szkolenia dla instytucji publicznych, biur rachunkowych jak i osób zatrudnionych w firmach z zakresu doradztwa podatkowego w dziedzinie podatków bezpośrednich (PIT i CIT) oraz podatków pośrednich (funkcjonowanie systemu VAT w UE). Autor publikacji pt. „Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Naliczanie płac po zmianach Polskiego Ładu”

Czytaj również

Formularz szkoleniowy